Lista tal-poeti tal-ilsien Malti

Din hi lista tal-poeti li kitbu bl-ilsien Malti, flimkien ma' ftit mill-poeżiji l-iżjed popolari tagħhom.

Poeżiji populari

immodifika
Poeta Poeżija
Pietru Caxaro Xideu il Cada
Ġan Franġisk Abela Mejju ġie bil-Ward u ż-Żahar
Gioacchino Navarro Tliet Għanjiet bil-Malti
Patri Fidiel Coronella dello Spirto Santo
Lejna Ħares O Ħanina
Franġisku Saverju Baldacchino Canzonetta
Ludovik Mifsud Tommasi Stabat Mater dolorosa
Christe Sanctorum decus Angelorum
Magnae Deus Potentiae
Luigi Rosato Katarina
Birżebbuġa
Indrì Schembri L-Att ta' l-Indiema fuq il-Miserere
Salvatore Cumbo Nuper Fugit Amor
Ġan Anton Vassallo Lil Ġannina
Il-Bniedem fid-Dinja
Iż-Żgħurija
Iż-Żgħużija
L-Armla
Is-Sena l-Ġdida
Tifħira lil Malta
Il-Burqax u l-Għarusa
Il-Qargħa u l-Ġennien
Il-Liedna u s-Sur
Il-Ħurrieqa u l-Warda
Tifkir tal-Biki
Richard Taylor Salm XLI
It-Tama tal-Gżira
Għanja I
Għanja II
L-Ispirazzjoni
Annibale Preca Kristu
Aħjar Hekk jew Agħar
Iċ-Ċawla u l-Volpi
Il-Granċ u l-Kelb
Klement Mifsud Bonnici Kliem il-Mibegħda
Il-Mewt ta' Tarbija
Lil Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema
Salvatore Frendo de Mannarino Att tal-Fidi Miktub fuq il-Kredu ta' Dante Alighieri
Ħajjet Tobija
Ġużè Muscat Azzopardi Il-Baħar
Lill-Qamar
Fit-Tieqa
Qatra ta' l-Ilma
Is-Sliem Għalik, Marija
Waħdi
Ix-Xita
Marsaxlokk
Jesu Christe
It-8 ta' Settembru
Anton Muscat Fenech Ix-Xorti
Il-Pepprina u l-Vjola
Hemm id-Dinja
Dwardu Cachia It-Tifla Bla Kont
It-Tliet Ħutiet
Katrin ta' l-Imdina
Ħin il-Faraġ
Il-Għasfur Imjassar
Ir-Rgħajja ta' Għawdex
Vincenzo Busuttil Marì Roż u Franġiskinu
Għaliex Għamel il-Flus Foloz
Manwel Dimech Sliem Għalik, O Malta Tagħna
Tagħna Rebħu
L-Anġlu ta' Malta
Għanja ta' Malti Sejjer Isiefer
Ward fuq il-Qabar ta' Dun Gejtan Mannarin
Lil Malta
X'għandu Jaħseb Kulħadd
Ġużepp Farrugia Ix-Xewqa tas-Sajjied
Ċensu Mifsud Bonnici Lil Kewkba Feġġa
Dun Karm Psaila Kewkba
L-Innu Malti
Bjuda
Lil Malta
Stedina
Inti ma Tarġax
Il-Għanja ta' l-Imħabba
Wied Qirda
Tliet Għanjiet
Univers Ieħor
Il-Għanja tar-Rebħa
Lil Mikiel Anton Vassalli
Waħdi
Lill-Kanarin Tiegħi
Il-Ġerrejja u Jien
Żagħżugħ ta' Dejjem
Kewkbet is-Safar
Anastasju Cuschieri Fis-Santwarju tal-Karmnu
Ilsien Pajjiżi
Il-Kelma Maltija
Qtigħ il-Qalb
Oqbra u Ħolm
Ninu Cremona Nofs ta' Kelma
Il-Qdumijiet Tagħna
Lil Mikiel Anton Vassalli
Ġużè Belli Miskina
Fejn hu ż-Żmien
Ġużè Pesci Ġrajja
Quddiem il-Fdal ta' Verdun
Irrid
Frott il-Għafrid
Anġlu Iswed
Pietru Pawl Grima Fil-Għaxija
Bogħod Minnek
Biki
Carmelo Mifsud Bonnici Lil Binti
Lil Ommi
Talba
Franġisk Saver Caruana Lil Rosario Briffa
Il-Għanja ta' Ħajti
Ġużè Delia Quddiem Xbieha ta' Ġesù
San Franġisk u l-Gamiem
Għanja lil Malta
Air-Reid bil-Lejl
Tiftakar, Ħi?
Għanja tad-Dmugħ
Nikol Biancardi Lill-Ħamiema
L-Inkurunazzjoni tal-Poeta
Rajtek... ja Warda!
Lill-Ilsien Malti
Għajnejn Suwed!
Erin Serracino Inglott Il-Barrani
Mary Meilak Irxiex u Qawsalli
Flieli tal-Bettieħ
Fi Nżul ix-Xemx
Dudu tal-Ħarir
Santa Barbara!
Gallerija bil-Ward
Ir-Riħ
Xita
Rużar Briffa Tfajla, Toħlomx
Quo Vadis?
Minn Kull Ma Ħlomt f'Żgħoriti
Ballatella tal-Funtana
Vjolin Marid
Tristis est Anima Mea
Il-Kotra u Jien
Il-Għanja ta' l-Imnikket
Għanja
Mill-Ġdid Poeta
Wieħed Biss
Nofs in-Nhar Sajfi
Lil Ommi
Kenn l-Imħabba
Deżolazzjoni
Metamorphosis
Ġorġ Zammit Lill-Wied tal-Lunzjata, Għawdex
Lil Ritratt Tiegħi ta' Tfuliti
Il-Qalb
Inżul ix-Xemx
Il-Bilbla
Gelmus
Għajn Riħana
Lill-Imħara
It-Tama
Fuq Ġwienaħ il-Għana
Ġorġ Pisani Għanja Moħbija
Fuq il-Bir tal-Kunvent
Lil Mikiel Anton Vassalli
Kemmuna
Għar Dalam
F'Ħaġar Qim
Il-Ġgantija t'Għawdex
Triqat Mitlufa
Manwel Agius Xewqiet għal Fomm ir-Riħ
Turu Vassallo Lill-Poeta
L-Għanja ta' Dari
Lilek
Siġar
Anton Buttigieg L-Għasafar tal-Bejt
Lill-Kampanella
Bomblu Għana
Il-Kebbies tal-Fanali
Il-Mewt tas-Sieħba
Il-Ħolma t'Alla
Il-Warda tax-Xemx
Bħall-Farfett
Lilia Agri
Il-Bejta
Il-Għasfur fil-Gaġġa
Monotonija (Ħdejn il-Fanal ta' Delimara)
Ġesù u l-Ħaruf
Il-Bagħal tas-Sienja
Lill-Għasfur tal-Bejt
Il-Ħuta
Fid-Dlam tal-Lejl
Ġużè Cremona Lil Marċellinu (Għasfur Ċkejken)
Karmenu Vassallo Bla Dawl
Lit-Tfajla ta' Mħabbti
Formosa
Marzu
Dejjem... Qatt!
Mysterium Mysteriorum
Ħbiebi
Vanġelu Ieħor
Jien
Waħdi (Lil Ada Negri)
Il-Biża' Tiegħi
Tifkiriet ta' Tfuliti
Il-Għanja ta' Poeta tal-Bieraħ
Issa li...
Il-Wied taż-Żebbuġi
Il-Pupu
Ġużè Chetcuti Stenna sa Għada
Swar Ħiemda
Il-Wied u Jien
Villa Rumana (Għajn Tuffieħa)
Il-Qniepen tar-Rebħa
Għamja
Matul is-Snin tal-Ħajja
Id-Dawl Qed Jgħib
Hekk hi l-Ħajja
Għad Baqa' Ħafna x'Nimxu
Kilin Notturn
Dwett tal-Ħarifa
M'għedtlix...
Toro
Mattew Sultana Tnehida ta' Żagħżugħ
Lill-Musbieħ il-Lejl
Frans Camilleri Ħbiebi s-Siġar
Ħerba
Dehriet Moħbija
Ilħna tar-Rebbiegħa
L-Għanja ta' l-Għasafar
Xi Darba
Vincent Ungaro Imħabba Qarrieqa
Taqliba fl-Ajru
Ġorġ Chetcuti Tajra tal-Karti
Il-Mewt ta' Ibni
Thewdin
L-Arka Tiegħi
Marċell Mizzi Għanja I
Għanja II
Il-Mewt taż-Żgħażagħ
Mais ou' Sont Les Neiges d'Antan?
Notturn
Wallace Ph. Gulia Wied Qirda
Iż-Żifna
Ġmiel
Meta l-Qalb Ma Tiflaħx Aktar...
Lill-Għannejja tal-Wied
Grazzi Mà! (Lill-Madonna ta' Fatima)
Marjanu Vella O.F.M. Sitta, Sitta
Kelma, Kelma
Xejn, Ħlief...
Horeb
Issa
Patmos
Qatt
Jasar
Ħsieb tas-Sajf
Naħseb biex Inmur
Il-Ħmar tas-Sienja
Stennejna
Biex Xejn ma Jibqa'
Waħdi
Għall-Funeral ta' Marjan Kruptos, Poeta
J.J. Camilleri Sabiħ il-Faqar
Fit-Tieqa
Lit-Tork
Vincent Caruana Lil Ħija Jitwieled
Dilemma Żżommni Sieket!
Pawlu Aquilina Ġmiel il-Poeta
Kmieni
Mitluf
Dal-Lejl Għadda Kelb Jingħi
L-Għanja tal-Beraħ
Il-Bikja tar-Razzett
Karmenu Mallia Biex Tifhmuni
Iċ-Ċiklu tal-Ħajja
Charles Vella Requies
Ġużè Abela X'Qed Tagħmel Bħalissa?
Lil Tfajjel ta' Tliet Snin
L-Isbaħ Poeżija
Siġra tal-Gomma
X'ħin Filgħaxija...
Rajt il-Madonna Xxejjer
John Sciberras Liż-Żagħżugħ
Meta Konna Ħdejn l-Għadira
F'Idejn iż-Żmien...
Ħsieb
Għada Jisbaħ Xorta Waħda
Għada...
Għaliex?
Bidla
Manwel Cassar Lid-Dmugħ
Karnival u Karnival
Qamar u Mħabba
Charles Coleiro Quddiem Warda
Stennejt u Nibqa'
Oħroġ Qamar
L-Isptar
Il-Għanja ta' l-Imġarrab
Fuq Qabar Ommi
Erġa' Settembru!
Joseph Sciberras Fi Nżul ix-Xemx
Quddiem Kristu Msallab
Ir-Rebbiegħa
Victor Fenech Dies Irae
Ħsibijiet Fuq Stil Ħajku
Meta Tieqaf il-Borra
Jien
F'ħajti Stennejt
Illum Għaddejt
F'Ħajti Ħarifa
Death Wish
Għattini, Qaltli
Omaġġ lil Lorca
Ġetsemani
Iż-Żabra
Hemm Raħal
Pitirross
Tradiment
Samuraj
Peter A. Caruana Epitaffju (Lil Uliedi)
Daniel Massa Milied
Borki
Delimara
L-Aħħar Borra
L-Iskuna tal-Ħolm
Indeċiżjoni
Mewt Qalb l-Għerien
Ritratt
Abort
Monologu mill-Gżira ta' l-Isponoż
Tiftix
Il-Bajja ta' Selmun
Anniversarju
Ifjen mill-Kristall
Għawma bil-Lejl
Alfred Massa Ritratt
Fid-Dawl Bati
Kewkba Sbejħa
Wistin Attard L-Għasfur tal-Bejt
Lill-Pitirross
Achille Mizzi Arizona
L-Għasfur Muġugħ
Il-Bosk
Ars Artium
Nofs il-Lejl
Fl-Aħħar
Exodus
Radikaliżmu
Identità
Solitaire
Evviva
Tedium
Passa
Individwalità
Brimba
Ulisse
Agħtuni Karta Bajda
Maskli
Bil-Lejl
Il-Muta
Epitaffju
Magna Est Veritas
Alfred Palma Dmugħ il-Ward
Notturno
Skizofrenija
Siġar
Polichinelle
Ġorġ Peresso Għodwa
Riflessjoni
Inżul ix-Xemx
Marzu Sbejjaħ
Għanja
Pro Domo Sua
Għada Naqbad it-Triq it-Twila
Notturn
Serquli
Fil-Menqa
Int
Alfred Degabriele Il-Bajja
Maċ-Ċaħda
Bernard Mallia Wieqaf
Kif Tista' Qalbi Tfur bil-Ferħ
Ħmir u Klieb
Joe Saliba X'Qaltli l-Mewġa
L-Iskola tal-Ħolqien
Qabel ma l-Qabla
Spjunaġġ
Il-Pupu
Roger Scotto Taħt Dell iċ-Ċipress
Min Jien
L-Aħħar Magħmudija
Monotonija
Għana Dejjiem
Erwieħ Mitlufa
Carmel Attard Il-Moll
Linji
Jekk Tieqaf Tgħix
Illejla
Ħabel
Fjuri Vjola
Xita Novembrina
Sfura
Emanuel Attard U d-Dmugħ Iqattar Ħieles
Indeċiżjoni
Tislim
Jien Naf il-Għada Tiegħi
It-Tama ta' Ġensi
Stigmata
Illejla ma Norqodx
Kewkba
Relazzjoni
Rendikont
Smajt lir-Riħ Jibki
Nistqarr li......
Maria Grech Ganado Dmugħ
Ċirku Familjari
Mario Azzopardi Demgħat tas-Silġ
Meta Taqta' l-Fjuri
Bħal Poeżija
Twieqi
It-Tfajla tal-Lampa
Gaea
Is-Siġra
Malinkonija
Intervall
Kwartett
Dar Qadima
Fl-Għabex
Ħarifa
Il-Ward Tiegħi
Dwett
In-Nifs
Toqob
Oroskopju
Żodjak
Talba Ta' Filgħaxija
Preghiera
Matutin
Duluri (Purċissjoni Oħra)
Inċest (Notturnata lil Malta)
Il-Ħolm Ambigwu ta' Poeta li Rreżista
L-Istallett
L-Infinit
Fatal Fight
Il-Mewt tal-Għammiel
Il-Mara Bilqiegħda fil-Bajja
Il-Verdett
Meta Trid Taħrab
Solitudni
Trid Tagħlaq Għajnejk
Carmel G. Cauchi M'għadux Jhennini l-Ward
Fi Triqti
Ġawhra
Hekk kif Kont Mitluf fix-Xagħri
Ma Nafx Tinfidx dit-Triq
Jekk ma Jarawx Għajnejk
Silwett
Dennis Agius Iljieli fid-Deżert
Nefħa
Sagħtar
Philip Sciberras Mandala
Iż-Żifna
Kollox Għandi Lest
Jekk Tassew Temmen
Sentiment (Lil binti Lara)

Referenzi

immodifika
  • Il-Poeżija Maltija, an antology by Oliver Friggieri, Malta University Publishers.