Togo

stat sovran fl-Afrika

It-Togo hu nazzjon fl-Afrika.